divendres, 1 d’abril de 2011

Les Eines

Les eines són uns instruments que s'utilitzen amb les mans, que  serveixen per donar forma a les primeres matèries i obtenir-ne productes útils.

Les families de les eines

Les eines es classifiquen en 10 famílies, aquestes són:

 • Les eines de fricció
 • Les eines de soldar
 • Les eines de suport o fixació
 • Les eines de percussió
 • Les eines de traç
 • Les eines de mesura
 • Les eines de perforació
 • Les eines de descargolar o cargolar
 • Les eines de perforació

Les eines de perforació

Aquestes eines serveixen per perforar. Hi han tres, que són:

La barrina

Nom: barrina/ barrena/ auger

Funció: S'utilitza generalment per fer un foradet d'entrada que prepara la introducció completa del cargol amb el tornavís.

Nomes de seguretat i de conservació:
-La punta ha de estar molt afilada.

-La unió de la tija amb el mànec ha de ser sòlida.


El filaberquí

Nom: filaberquí/ berbiquí/ drill

Funció: serveix per fer a forats amb ajut de la broca (l'eina que forada).


El trepant elèctric

Nom: trepant eléctric/ taladro eléctrico/ electric drill

Funció: per a les instal·lacions elèctriques s'utilitzen trepadores elèctriques portàtils, que permeten foradar superfícies on és impossible fer forats amb altres eines.

Les sines de cargolar i descargolar

Aquestes eines serveixen per cargolar i descargolar. Hi han dos, que són:

Tornavís

Nom:
tornavís/destornillador/screwdriver.

Funció: és l'eina apropiada per cargolar i descargolar, la punta del qual pren formes diverses que s'adapten a l'entalla o incisió de la cabota del cargol.

Normes de seguretat i de conservació:
- El mànec no pot estar greixós.
- No es pot subjectar la peça que s’ha de cargolar amb la mà.
- No s’ha de portar el tornavís a les butxaques, ens el podem clavar.
- És preferible que el seu mànec sigui aïllant.


Tornavís elèctric

Nom: tornavís elèctric/destornillador eléctrico/ electric screwdriver.
Funció: estan equipats amb una eina especial que s'acobla a l'entalla o incisió de les cabotes. Poden girar cap a la dreta o cap a l'esquerra, per cargolar i descargolar, respectivament.

Normes de seguretat i de conservació:
- El mànec no pot estar greixós.
- No es pot subjectar la peça que s’ha de cargolar amb la mà.
- No s’ha de portar el tornavís a les butxaques, ens el podem clavar.
- És preferible que el seu mànec sigui aïllant.

Les eines de traç

Aquestes eines serveixen per traçar. Hi han sis, que són:


Escaire de fuster
Nom: escaire de fuster/ escuadra de carpintero/ carpenter's square.

Funció: permet traçar i comprovar angles de 45° i 90°.

Normes de seguretat i de conservació: 
- Sempre hauríem d’elegir una cara de la peça de referència que considerem plana, damunt la qual recolzarem i podrem desplaçar l’escaire amb la finalitat de comprovar la coincidència entre les cares.


Santanella
Nom: santanella/ santanella/ santanella.

Funció: serveix per a transportar angles i marcar-los en un llistó o un tauler.


Rosset
Nom: rosset/ gramil/ roset

Funció: permet traçar paral·leles al cantell d'un tauler, d'un llistó, etc. Va proveït d'una falca o un cargol que fixa la peça mòbil, la qual conté una punta metàl·lica que és la que deixa una marca a la fusta.


Compàs de puntes
Nom: compàs de puntes/compás de puntas/compass points.

Funció: Es un compàs dotat de puntes de ferro que serveix per marcar circumferències o arcs de circumferència en una peça de fusta.

Normes de seguretat i de conservació: 
- Cal que tingui les puntes correctament afilades.
- És convenient ajustar la mida de les puntes utilitzant el cargol de regulació, partint d’una distància superior a la desitjada.


Llapis
Nom: llapis/ lápiz/ pencil

Funció: serveix per fer un traç a mà en una peça de fusta (en aquest cas, cal fer servir sempre un llapis tou).


Puntes de marcar d'acer:

Nom:  Puntes de marcar d'acer/ Puntas de acero/ Steel tips
Funció: Per a fer un traç sobre ferro i plàstic es disposa també d'estris semblants als de traç per a fusta, però sempre són metàl·lics


Les eines de percussió

Aquestes eines serveixen per colpejar. Hi han cinc, que són:

Martell
Nom:
martell/martillo/hammer.

Funció: es fa servir per clavar claus o puntes.

Normes de seguretat i de conservació:
- Per a cada situació cal utilitzar sempre el martell adequat.
- El mànec ha d’estar sempre en bones condicions.
- No s’ha d’agafar el mànec amb les mans greixoses.
- En cas de picar superfícies dures, és necessari utilitzar ulleres de seguretat.


Martell de pena

Nom: martell de pena/martillo de pena/hammer penalty.

Funció: martell que té una pena en una extremitat. La pena és
el cap oposat a l'utilitzat normalment per picar, molt
rebaixat de gruix a partir de l’ull.

Normes de seguretat i de conservació:
- Per a cada situació cal utilitzar sempre el martell adequat.
- El mànec ha d’estar sempre en bones condicions.
- No s’ha d’agafar el mànec amb les mans greixoses.
- En cas de picar superfícies dures, és necessari utilitzar ulleres de seguretat.


Martell d'ebenista o martell d'orelles

Nom:
martell d'ebenista o martell d'orelles/martillo de ebanistas o martillo de orejas/carpenter hammer or hammer-eared.
Funció: té una boca plana i l’altra en forma de dues orelles que esdevé un ganxo per desclavar claus.

Normes de seguretat i de conservació:
- Per a cada situació cal utilitzar sempre el martell adequat.
- El mànec ha d’estar sempre en bones condicions.
- No s’ha d’agafar el mànec amb les mans greixoses.
- En cas de picar superfícies dures, és necessari utilitzar ulleres de seguretat.


Maça de fusta

Nom: maça de fusta/maza de madera/wooden mallet.
Funció: serveix per picar els enformadors o les gúbies, i també a les fustes per encaixar-les.

Normes de seguretat i de conservació:
- Per a cada situació cal utilitzar sempre el martell adequat.
- El mànec ha d’estar sempre en bones condicions.
- No s’ha d’agafar el mànec amb les mans greixoses.
- En cas de picar superfícies dures, és necessari utilitzar ulleres de seguretat.

Les eines de soldar

Aquestes eines serveixen per soldar. Hi han quatre, que són:

Soldador elèctric
Nom: soldador elèctric/soldador eléctrico/electric welder.


Funció: és l'eina utilitzada en la soldadura tova per a conductors i petites peces metàl·liques.

Normes de seguretat i de conservació:- Compte: el soldador funciona amb corrent elèctric.
- No es pot tocar la part metàl·lica del soldador si està calent.
- No s’haurà de recolzar en llocs que es poden cremar (taula, carpetes, etc.)
- A la farmaciola de l’aula de Tecnologia hi ha d’haver material per cur
ar les cremades.
- Si el soldador està calent, no feu moviments bruscos o sacsejades per evitar un despreniment de l’estany amb el perill de produir cremades.

Soldador de gas

Nom: soldador de gas/soldador de gas/gas welder.

Funció: és l'eina utilitzada per soldar canonades de coure i els complements corresponents.
Normes de seguretat i de conservació:
- Hem d’assegurar-nos de la inexistència de fuites (abraçadores, juntes, mànega).
- La pasta oxidant és irritant. És convenient utilitzar guants protectors.
- Tant si es fa un excessiu escalfament com si s’han de fer diverses soldadures, es produeixen fums. Per això, convé treballar en un local ben ventilat.
- A la farmaciola de l’aula de Tecnologia hi ha d’haver material per curar les cremades.

dijous, 10 de març de 2011

Les eines de subjecció

Aquestes eines serveixen per subjectar. Hi han tres, que són:

Tenalles


Nom: tenalles/tenazas/pliers.

Funció: serveixen per arrencar claus i per tallar filferro o materials metàl·lics prims.

Normes de seguretat i de conservació:
-No s’han de col·locar mai els dits entre el mànec.
-En cas d’utilitzar les alicates amb tensió elèctrica, el mànec ha de ser aïllant.


Alicates

Nom: alicates/alicates/pliers.

Funció: fer de palanca o per fer girar cargols femella.

Normes de seguretat i de conservació:
-No s’han de col·locar mai els dits entre el mànec.
-En cas d’utilitzar les alicates amb tensió elèctrica, el mànec ha de ser aïllant.


Alicates universals

Nom: alicates universals/alicates universales/universal pliers.

Funció: fer de palanca o per fer girar cargols femella.

Normes de seguretat i de conservació:
-No s’han de col·locar mai els dits entre el mànec.
-En cas d’utilitzar les alicates amb tensió elèctrica, el mànec ha de ser aïllant.

dimecres, 9 de març de 2011

Les eines de tall


La serra de marqueteria:

Nom: Serra de marqueteria/ Sierra de marquetería/ Sierra Marquetry
Funció: és molt útil per a petits treballs amb tauler de contraplacat.
Normes de seguretat i conservació: La força s'ha de fer en el sentit del tall. 
 El xerrac
Nom: Xerrac/ Serrucho/ Saws
Funció: és la clàssica serra que fan servir els fusters, hi han quatre tipus:


 1. Xerrac de fulla
 2. Xerrac de beina
 3. Xerrac de punta
 4. Serra de mecànic
 5.  
   1. Xerrac de fulla:
   Nom: Xerrac de fulla/ Serrucho de hoja/ Blade saws
  Funció: és apropiat per fer serrades ràpides que no requereixin gaire precisió.

  2. Xerrac de beina

  Nom: Xerrac de beina/ Serrucho de vaina/ Saws sheath
  Funció: s'utilitza per a serrar amb més precisió.

  3. Xerrac de punta


  Nom: Xerrac de punta/ Serrucho de punta/ Saws tip

  Funció: Permet serrar formes corbes.

  4. Serra de mecànic:

  Nom: Serra de mecànic/ Sierra de mecànico/ Sierra mechanical
  Funció:  Permet serrar ferro i altres metalls no especialment durs.

  Serra circular o disc:

  Nom: Serra circular o disc/ Sierra circular o dico/ Sircular saw or disck
  Funció:  Dotada d'un motor elèctric que fa girar a gran velocitat un full circular. Emprant un full adequada (que fa a la seva duresa i al forma de les seves dents), una serra circular portàtil pot tallar qualsevol cosa.

  Serra de vogir:

  Nom: Serra de vogir/ Sierra de calar/ Jigsaw (power tool)
  Funció: Utilitzada per tallar diferents materials, i per fer corves.
   
  Serra de cinta:
  Nom: Serra de cinta/ Serrucho de banda/ Bandsaw
  Funció: Tiene una tira metálica dentada, larga, estrecha y flexible. La tira se desplaza sobre dos ruedas que se encuentran en el mismo plano vertical con un espacio entre ellas.

  Les eines de mesura


  Escaire:  
  Nom:escaire/escuadra/scuad
  Funció:Instrument de fusta, metall o plàstic en forma de triangle rectangle o constituït per dos rengles perpendiculars formant una L o una T (doble escaire), emprat per a traçar o verificar angles rectes, línies paral·leles o la perpendicularitat de dos plans. 
  Sentanella:
  Nom: Sentenella/ Falsa esquadra
  Funció:mesurar angles.La centenella tradicional s'utilitza especialment per a treballs amb fusta. No permet la lectura dels angles però si el seu transport i la seva verificació.

  Rosset:

  Nom:rosset/gramil/carpenter's gage 
  Funció: Eina de fuster que serveix per a senyalar en una peça de fusta una línia paral·lela a una de les seves vores.
  Goniòmetre:

  Nom:goniòmetre/goniómetro/goniómetro 

  Funció:Aparell per a mesurar angles, especialment dels cristalls.El goniòmetre permet mesurar tant angles a l'esquerra com angles a la dreta. El principi en què es basa el seu nònius és el mateix que el del peu de rei.

  Peu de rei:
  Nom:peu de rei/pie de rey/sliding caliper
  Funció:Instrument de mesura de gruixos usat en diversos oficis, especialment en mecànica.